Έμμισθη θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή στο ΙΙΒΕΑΑ.

Έμμισθη θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή στο ΙΙΒΕΑΑ.
Η θέση αφορά πειράματα και ανάλυση ηλεκτροφυσιολογικών δεδομένων στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου έργου πάνω στην φυσιολογία της επιληψίας.
Προαπαιτούμενα για την θέση είναι εμπειρία σε ηλεκτροφυσιολογικές
καταγραφές (local field potential και ενδοκυττάριες καταγραφές) και
ανάλυση σήματος. Εμπειρία σε καταγραφές με συστήματα πολλαπλών
ηλεκτροδίων θα αξιολογηθεί θετικά υπέρ του υποψηφίου, αλλά δεν είναι
αναγκαία. Η θέση είναι διαθέσιμη άμεσα και η χρηματοδότηση έχει 15μηνη
διάρκεια, με πιθανότητα ανανέωσης. Για περισσότερες πληροφορίες και
εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε με την Ειρήνη Σκαλιώρα,
iskaliora@bioacademy.gr