ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επ. Υπεύθυνος: Σπύρος Ευθυμιόπουλος

Σας ενημερώνω ότι προκηρύχτηκε η θέση Υποψήφιου διδάκτορα στο Εργαστήριο του κ Ευθυμιόπουλου με αντικείμενο:

Α. Δημιουργία νευρικών κυτταρικών σειρών που υπερεκφράζουν ή δεν εκφράζουν πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην νόσο Alzheimer και άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες.  Β. RNAseq ανάλυση για να ταυτοποιηθούν γονίδια που εκφράζονται διαφορικά και να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των κυτταρικών μοντέλων. Εντάσσεται στην Τέταρτη Ενότητα Εργασίας, στη Δράση 4.2. Ανάπτυξη και μελέτη κυτταρικών μοντέλων νευροεκφυλιστικών νόσων, με σκοπό την ανεύρεση των υποκείμενων μηχανισμών, καινούριων θεραπευτικών στόχων και βιολογικών δεικτών.

Αφορά το έργο με κωδικό έρευνας 16749 και τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων στη βάση της Ιατρικής Ακρίβειας».

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια είκοσι δύο (22) μήνες και αυτή δύναται να  ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Η μηνιαία αποζημίωση θα είναι 800 Ευρώ.

Η Προκήρυξη  αναρτημένη στη σελίδα του ΕΛΚΕ και έχει καταληκτική ημερομηνία 27/01

και ώρα 15:00.  Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά με αποστολή στο

protocol@elke.uoa.gr

Επισυνάπτεται η προκήρυξη σε μορφή pdf