Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ”

Άρθρο 1ο ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται σύλλογος με έδρα την Πάτρα, με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες

Αρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ
Σκοποί του συλλόγου θα είναι:
 • Να προωθήσει τη γνώση γύρω από το νευρικό σύστημα συμπεριλαμβανομένου του ρόλου που αυτό παίζει στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς βοηθώντας την επικοινωνία επιστημόνων διαφόρων επιστημονικών κλάδων και την απαρτίωση της έρευνας σε όλα τα επίπεδα της βιολογικής οργάνωσης.
 • Να προωθήσει την εκπαίδευση στις Νευροεπιστήμες.
 • Να παρακινήσει το ενδιαφέρον του κοινού για τα αποτελέσματα, τις εφαρμογές και τις θεωρητικές προεκτάσεις της σύγχρονης έρευνας στις Νευροεπιστήμες.

Για την πραγματοποίηση αυτών των σκοπών και στόχων κρίνεται απαραίτητη και η εκτίμηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων τόσο από πλευράς αναγκών όσο και απο πλευράς επιστημονικο-τεχνικού δυναμικού της χώρας μας. Επίσης μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών θα είναι η διενέργεια σεμιναρίων, συζητήσεων κάθε είδους, ομιλιών, επιτροπών έρευνας και εργασίας γενικότερα, ή συνεργασία με οποιοδήποτε επιστημονικό ή άλλο φορέα.


Αρθρο 3ο  ΜΕΛΗ
Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν άτομα που προωθούν ενεργά τους σκοπούς του συλλόγου. Υπάρχουν 4 κατηγορίες μελών: επίτιμα, τακτικά, φοιτητές-μέλη και φίλοι-μέλη της εταιρείας.
Σαν επίτιμα μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν πρόσωπα με εξαιρετικά επιστημονικά επιτεύγματα και πρόσωπα που έχουν προσφέρει σημαντικά στη προώθηση των Νευροεπιστημών. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ως και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Σαν τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν επιστήμονες της Ελλάδας που εργάζονται επιστημονικά σε θέματα σχετικά με το νευρικό σύστημα χωρίς περιορισμό ως προς τον επιστημονικό κλάδο που έχουν εκπαιδευτεί.
Φοιτητές που εργάζονται σε θέμα σχετικά με τις Νευροεπιστήμες μπορούν να γίνουν φοιτητές-μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και υποχρέωση συνδρομής.
Σαν φίλοι-μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν όσα άτομα ενδιαφέρονται για την προώθηση των σκοπών του συλλόγου και δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να γίνουν τακτικά μέλη. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ως και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι φίλοι-μέλη έχουν υποχρέωση πληρωμής του μισού των τακτικών ετήσιων συνδρομών των τακτικών μελών.
Για να γίνει οποιοσδήποτε μέλος του συλλόγου για οποιαδήποτε παραπάνω κατηγορία μελών απαιτείται έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα υποστηρίζεται (η αίτηση) δια της συνυπογραφής της εκ των δύο τακτικών μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται για την εγγραφή δια μυστικής ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εφ΄ όσον έχει την απαιτούμενη απαρτία των 3 μελών του Δ.Σ.

Αρθρο 4ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Όλες οι παραπάνω κατηγορίες μελών, εκτός των φοιτητών-μελών έχουν υποχρέωση να καταβάλουν:
 • Δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο
 • Την ετήσια εισφορά του, πλην των φίλων-μελών που έχουν υποχρέωση πληρωμής του μισού της ετήσιας αυτής εισφοράς.

Αμφότερα τα παραπάνω ποσά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

Όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Μόνον τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Όλες οι κατηγορίες μελών μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, στις οποίες όμως δικαίωμα έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.

Όλα τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν ελεύθερα από τον Σύλλογο αφού υποβάλλουν έγγραφη παραίτηση.


Αρθρο 5ο ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου:
 • Όσοι από τους υποχρεούμενους σε ετήσια εισφορά, ή το μισό αυτής καθυστερήσουν να τηνκαταβάλουν για περισσότερο από 1  χρόνο.
 • Όσοι κριθούν ότι με τη δράση τους αντιστρατεύονται τους σκοπούς του Συλλόγου.
 • Όσοι πάψουν να πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους.
Απόφαση για την διαγραφή μέλους λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αφού προηγουμένως ο υπό διαγραφή κληθεί εγγράφως προ δεκαημέρου από το Δ.Σ. για απολογία. Σε περίπτωση άρνησης του να εμφανισθεί και να απολογηθεί διαγράφεται αυτοδικαίως από το Δ.Σ.

Αρθρο 6o ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Οι πόροι του Συλλόγου είναι:
 • Το δικαίωμα εγγραφής.
 • Οι τακτικές αιτήσεις συνδρομές και το μισθό αυτών.
 • Έκτακτα έσοδα από επιστημονικές εκδόσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις, εφόσον ο χορηγός δεν θέτει όρους αντίθετους στους σκοπούς του Συλλόγου. Διάφορα έσοδα από ενισχύσεις, εκδηλώσεις, κ.λ.π.

Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά σχετική πλειοψηφία των παρόντων μπορούν να επιβληθούν στα τακτικά μέλη έκτακτες υποχρεώσεις ή εισφορές για τους σκοπούς του Συλλόγου. Επίσης διευκρινίζεται ότι για να αποκτηθεί ακίνητο από το Σύλλογο με επαχθή αίτια απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Οι κληρονομιές προς τον Σύλλογο γίνονται επ ωφελεία απογραφής και οι κληροδοσίες ή δωρεές πάντα μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Για όλες τις παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αυτή βρίσκεται σε απαρτία, όπως παρακάτω ορίζεται.


Αρθρο 7ο ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα του συλλόγου είναι:
 • Η Γενική Συνέλευση.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Αρθρο 8ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση, το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.
Συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο, ή όταν το ζητήσει το 1/3 των τακτικών μελών του Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε 20 ημέρες από την υπόδειξη της αίτησης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο, εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γενική Συνέλευση ορίζοντας συγχρόνως το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με την φροντίδα του Γραμματέα του Συλλόγου, ο οποίος με γραπτή πρόσκληση προ 10ημέρου υποχρεώνεται να ειδοποιήσει τα μέλη του Συλλόγου για τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως και τις ημερομηνίες σύγκλησης της 2ης και 3ης Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη απαρτίας της πρώτης.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 50% συν 1 των εχόντων δικαίωμα ψήφου και τακτικά εντάξει μελών. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός 10 ημερών, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με το 20% των ταμειακά εντάξει και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Αν και σ΄ αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει η απαρτία αυτή, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός 5 ημερών και βρίσκεται σε απαρτία με όσα από τα παραπάνω μέλη είναι παρόντα.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου σε όλες τις συνελεύσεις του Συλλόγου. Οι επιστημονικές συναντήσεις είναι ανοικτές στο κοινό, με ικανοποίηση των οικονομικών όρων που θα θέτει η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή.

Αρθρο 9ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Εκλέγει το προεδρείο, που διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης που είναι τριμελές και αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα (κατά σειρά εκλογής).
Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και ορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και την διάλυση του Συλλόγου.
Αποφασίζει για την διαγραφή μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.
Αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Αρθρο 10ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Σύλλογος διοικείται από 5μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από Πρόεδρο, γραμματέα, ταμία και δύο μέλη, με τρία αναπληρωματικά μέλη. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για διετή θητεία, πλήν του προέδρου που είναι δικαιωματικά ο γραμματέας του απερχόμενου Δ.Σ.

Αρθρο 11ο
Το εκλεγόμενο Δ.Σ. συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε σώμα με διάστημα ενός μήνα με πρόσκληση του νέου προέδρου. Αν δεν υπάρχει γραμματέας απερχόμενου Δ.Σ. τηνευθύνη σύγκλησης του Δ.Σ. την έχει ο πλειοψηφίσας σύμβουλος. Τα καθήκοντα του Γραμματέα αναλαμβάνει ο πρώτος πλειοψηφίσας στην εκλογή και ταμίας ο δεύτερος πλειοψηφίσας. Αν δεν υπάρχει γραμματέας του απερχόμενου Δ.Σ. πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος πλειοψηφίσας, γραμματέας δε και ταμίας ο δεύτερος και τρίτος αντιστοίχως πλειοψηφίσας σύμβουλος.

Αρθρο 12ο
Το Δ.Σ. συνεδριάζει κάθε μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρός του ή όταν το ζητήσουν 2 μέλη του Δ.Σ. με γραπτή αίτηση τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιαςδιάταξης. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 3 μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν και πάλι προκύψει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 13ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε τρέχον θέμα που ενδιαφέρει τον Σύλλογο.
Συντάσσει τον απολογισμό δράσης, τον προϋπολογισμό και τον υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ.
Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
Αποφασίζει την διαγραφή μελών, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος.

Άρθρο 14ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις δικαστικές και διοικητικές αρχές και σε τρίτους.
Συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη μαζί με το Γραμματέα και προεδρεύει της συνεδριάσεως του Δ.Σ.
Διευθύνει την συζήτηση και υπογράφει με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του Συλλόγου. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.
Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Γραμματέας.

Αρθρο 15ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. συνυπογράφοντας τα πρακτικά των συνεδριάσεων και διεξάγει την αλληλογραφία.
Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί το μητρώο και φυλάσσει την σφραγίδα του Συλλόγου.
Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του τον αντικαθιστά ο ταμίας.

Αρθρο 16ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου, εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές, τηρεί τα βιβλία εσόδων – εξόδων και κάνει τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων.
Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο κάθε ποσό πάνω από 50.000 δρχ. Το ποσόν αυτό μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση της Γ.Σ.
Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ν΄ ασκήσει τα καθήκοντά του, ο ταμίας αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Δ.Σ.

Αρθρο 17ο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με 2 αναπληρωματικά μέλη. Εργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικήςδιαχείρισης του Δ.Σ. Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτός που διευθύνει συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

Άρθρο 18ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Κάθε δύο χρόνια γίνονται αρχαιρεσίες για την εκλογή 4 μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση έλλειψης γραμματέα απερχομένου Δ.Σ. εκλέγονται 5 μέλη. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει. Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα καταθέτουν αίτηση 6 τουλάχιστον εβδομάδες πριν τις αρχαιρεσίες.

Αρθρο 19ο
Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ανάταση των χεριών 3μελής Εφορευτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη, που προετοιμάζει και διεξάγει τις εκλογές, κάνει την διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι.

Αρθρο 20ο
Οι εκλογές διεξάγονται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από την Γ.Σ. Η ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου (Δ.Σ., Εξελεγκτική Επιτροπή) γίνεται με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης και για το Δ.Σ. και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη που δεν μπορούν να παρευρεθούνστις αρχαιρεσίες μπορούν να ψηφίσουν δια αλληλογραφίας, εσωκλείνοντας το φάκελο που περιέχει το ψηφοδέλτιο σε ένα άλλο φάκελο όπου θα αναγράφεται το όνομα τους και θα απευθύνεται στην Εφορευτική Επιτροπή, και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο φάκελος θα έχει φθάσει στο ταχυδρομείο του τόπου της εκλογής την προηγούμενη εργάσιμο ημέρα της ψηφοφορίας. Για τον σκοπό αυτό η Εφορευτική Επιτροπή ενοικιάζει ταχυδρομική θυρίδα όπου θα πηγαίνουν όλοι οι φάκελοι της ψηφοφορίας. Την ημέρα των αρχαιρεσιών παραλαμβάνονται οι φάκελοι αυτοί από την Εφορευτική Επιτροπή και τοποθετούνται στην ψηφοδόχο. Επιτυχόντες θεωρούνται τόσο για το Δ.Σ. όσο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, αυτοί που συγκέντρωσαν σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Το εκλογικό υλικό παραδίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των εκλογών, και αν γίνει προσφυγή μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση γι αυτή.

Αρθρο 21ο
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα με τη επωνυμία του και το έτος ιδρύσεώς του.

Αρθρο 22ο
Τροποποίηση Καταστατικού μπορεί να προτείνει το Δ.Σ. ή το 20% των τακτικών μελών. Η απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται κατά την τακτική Γ.Σ. όπου απαιτείται απαρτία του ½ των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Για μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.
30 ημέρες πριν την Γ.Σ. ο γραμματέας οφείλει να στείλει διατυπωμένη πρόταση τροποποίησης του καταστατικού σε όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Αρθρο 23ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για την διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Λόγοι διάλυσης του Συλλόγου είναι αυτοί που αναφέρονται στο Νόμο.

Αρθρο 24ο
Κάθε τι που προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με την ισχύουσα Νομοθεσία και Νομολογία περί Συλλόγων.

Άρθρο 25ο
Το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 25 άρθρα, εγκρίθηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση των μελών, που συνήλθε την 27/10/85 στο μεγάλο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου στο Ρίον Πατρών.

Βεβαιούται ότι το παρόν καταστατικό επικυρώθηκε δια της υπ. αριθμ. 62/87 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών.
Πάτρα 10/6/1987
Ο Προεδρεύων Πρωτοδικών Πατρών
(υπογραφή)
Κατετέθη παρ΄ ημίν και κατεκυρώθη εις το οικείον βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων η υπ΄ αύξοντα αριθμ. εκθέσεως 1458.
Εν Πάτραις 10/6/1987
Ο Γραμματέας
(υπογραφή)
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για τη νόμιμη σήμανση και για την έκδοση κατά τη σειρά της παραγγελίας
Πάτρα 10/6/87
Ο Γραμματέας Πρωτοδικών
(υπογραφή)