Θέση μεταδιδάκτορα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Call for expression of interest for post-doctoral fellow position at the Hellenic Pasteur Institute (https://www.pasteur.gr/en/) The laboratory of Cellular and Molecular Neurobiology – Stem cells (https://www.pasteur.gr/en/cellmolecneuro/) is seeking for a highly motivated and creative young scientist to fill a post-doctoral research position within the project “Development of a multi-parametric morpho-functional platform to uncover disease mechanisms and druggable targets in patient-derived cells: study of neuron-glia dynamics in alpha synuclein-mediated pathologies” funded by the Hellenic Foundation for Research and Innovation (H.F.R.I.) within the framework of the “1st Call for H.F.R.I. research projects to support Faculty members and the procurement of high-value research equipment” with (περισσότερα…)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επ. Υπεύθυνος: Σπύρος Ευθυμιόπουλος Σας ενημερώνω ότι προκηρύχτηκε η θέση Υποψήφιου διδάκτορα στο Εργαστήριο του κ Ευθυμιόπουλου με αντικείμενο: Α. Δημιουργία νευρικών κυτταρικών σειρών που υπερεκφράζουν ή δεν εκφράζουν πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην νόσο Alzheimer και άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες.  Β. RNAseq ανάλυση για να ταυτοποιηθούν γονίδια που εκφράζονται διαφορικά και να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των κυτταρικών μοντέλων. Εντάσσεται στην Τέταρτη Ενότητα Εργασίας, στη Δράση 4.2. Ανάπτυξη και μελέτη κυτταρικών μοντέλων νευροεκφυλιστικών νόσων, με σκοπό την ανεύρεση των υποκείμενων μηχανισμών, καινούριων θεραπευτικών στόχων και βιολογικών δεικτών. Αφορά το (περισσότερα…)

Θέση μετα-διδακτορικού ερευνητή στο εργαστήριο του Δρ. Κοσμίδη, ΑΠΘ

Θέση μετα-διδακτορικού ερευνητή ή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα στο ΑΠΘ.Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου  ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Οπτογενετική λειτουργική χαρτογράφηση της περιοχής CA1 του ιπποκάμπου  ποντικών με γενετικά κωδικοποιημένους δείκτες δυναμικού», που  χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας  (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μέσω της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων  ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την  προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 286)»,  με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ευστράτιο Κοσμίδη, επίκουρο καθηγητή  Φυσιολογίας – Νευροφυσιολογίας, Τμήματος Ιατρικής, ΑΠΘ  προτίθεται να  αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου  (περισσότερα…)