Θέση μετα-διδακτορικού ερευνητή στο εργαστήριο του Δρ. Κοσμίδη, ΑΠΘ

Θέση μετα-διδακτορικού ερευνητή ή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα στο ΑΠΘ.Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου  ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Οπτογενετική λειτουργική χαρτογράφηση της περιοχής CA1 του ιπποκάμπου  ποντικών με γενετικά κωδικοποιημένους δείκτες δυναμικού», που  χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας  (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μέσω της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων  ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την  προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 286)»,  με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ευστράτιο Κοσμίδη, επίκουρο καθηγητή  Φυσιολογίας – Νευροφυσιολογίας, Τμήματος Ιατρικής, ΑΠΘ  προτίθεται να  αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου  (περισσότερα…)

Ανοιχτή θέση διδάκτορα και μεταδιδάκτορα στο Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

Υπάρχουν 2 ανοιχτές θέσεις (ενός διδάκτορα και ενός μεταδιδάκτορα) για το εργαστήριο στο Χημικό. Οι θέσεις είναι χρηματοδοτούμενες για την υλοποίηση ενός ΕΛΙΔΕΚ με τίτλο: “Διερεύνηση των μηχανισμών μεταφοράς και έκκρισης της πρωτεΐνης α-συνουκλεΐνης με σκοπό τη διαλεύκανση των αιτιών παθογένειας στη Νόσο του Πάρκινσον”. Δείτε το παρακάτω αρχείο για λεπτομέρειες. 6Κ7546ΨΖ2Ν-ΟΗ2-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-1Download (περισσότερα…)

Έμμισθη θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή στο ΙΙΒΕΑΑ.

Έμμισθη θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή στο ΙΙΒΕΑΑ.Η θέση αφορά πειράματα και ανάλυση ηλεκτροφυσιολογικών δεδομένων στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου έργου πάνω στην φυσιολογία της επιληψίας.Προαπαιτούμενα για την θέση είναι εμπειρία σε ηλεκτροφυσιολογικέςκαταγραφές (local field potential και ενδοκυττάριες καταγραφές) καιανάλυση σήματος. Εμπειρία σε καταγραφές με συστήματα πολλαπλώνηλεκτροδίων θα αξιολογηθεί θετικά υπέρ του υποψηφίου, αλλά δεν είναιαναγκαία. Η θέση είναι διαθέσιμη άμεσα και η χρηματοδότηση έχει 15μηνηδιάρκεια, με πιθανότητα ανανέωσης. Για περισσότερες πληροφορίες καιεκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε με την Ειρήνη Σκαλιώρα,iskaliora@bioacademy.gr (περισσότερα…)