Θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Παρακαλώ δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την πλήρωση μιας θέσης (για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ «Mechanisms of synaptic dysfunction in human induced pluripotent stem cell-based 2D- and 3D-models of familial Parkinson’s disease» στο Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα.