Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΣ 2021-2023

Πρόεδρος
Παναγιώτης Πολίτης, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, ppolitis@bioacademy.gr

Γενικός Γραμματέας
Βασίλης Ράος, Ιατρική Σχολή- Πανεπιστήμιο Κρήτης και IYM-ITE
vasraos@gmail.com

Ταμίας
Αναστασία Τσιγκοτζίδου, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, astsing2014@gmail.com

Μέλη
Εμμανουήλ Φρουδαράκης, Τμήμα Ιατρικής-Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, frouman@imbb.forth.gr 

Αλεξία Πολισσίδης, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, apolissidis@bioacademy.gr 

Αναπληρωματικά Μέλη
Χριστίνα Κυρούση, Τμήμα Ιατρικής-ΕΚΠΑ, ckyrousi@gmail.com
Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών – ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, sotiropoulosjohn@hotmail.com