Εγκάρσιες κροταφικές έλικες (του Heschl)

« Back to Glossary Index

transverse temporal gyri (=Heschl’s gyri)