Έξω μυελώδες πέταλο ωχρής σφαίρας

lateral medullary lamina of pallidum