Έσχατος εγκέφαλος (=προμήκης μυελός)

myelencephalon (=medulla oblongata)