Έσω μυελώδες πέταλο ωχρής σφαίρας

medial medullary lamina of pallidum