Αδρεναλινεργικές ίνες (=αδρενεργικές)

adrenergic fibre(s)