Ακτινοειδές γάγγλιο (=οφθαλμικό)

ciliary ganglion