Αλλόφλοιος (=ετερότυπος φλοιός)

Allocortex (=heterotypical cortex)