Γάγγλιο τρίδυμου νεύρου (του Gasser)

trigeminal ganglion (Gasser)