Εγκάρσιες κροταφικές έλικες (του Heschl)

transverse temporal gyri (=Heschl’s gyri)