Ελαιοπαρεγκεφαλιδικές ίνες

olivocerebellar fibres