Εξωτερική στιβάδα πυραμοειδών κυττάρων

external pyramidal layer