Κοιλία διαφανούς διαφράγματος 

cavum septum pellucidum