Κοιλιακή καλυπτρική περιοχή

Ventral tegmental area