Μεσόφλοιος (=έλικα προσαγωγίου)

mesocortex (=cingulate gyrus)