Νευροϋπόφυση (=οπίσθιος λοβός υποφύσεως)

neurohypophysis (=posterior lobe of hypophysis)