Νucleus of abducens nerve

πυρήνας απαγωγού νεύρου