Παραλλόφλοιος (=φλοιός έλικας προσαγωγίου)

juxtallocortex