Πλάγιο τρήμα τέταρτης κοιλίας (του Luschka)

lateral aperture of the fourth ventricle (=the foramen of Luschka)