Πρόσθιος αμυγδαλοειδής πυρήνας

anterior amygdaloid nucleus