Πρόσθιο παρεγκεφαλιδικό σκέλος

superior cerebellar peduncle (=brachium conjunctivum)