Πρόσθιο σκέλος έσω κάψας

anterior limb of internal capsule