Πυρήνας έξω οσφρητικής ρίζας

nucleus of the lateral olfactory tract