Πυρήνας κάτω διδυμίου

nuclei of inferior colliculus