Ραχιαία νοραδρεναλινεργική δεσμίδα (=νοραδρενεργική)

dorsal noradrenergic bundle