Ραχιαίος πυρήνας καλύπτρας(του Gudden)

dorsal tegmental nucleus (of Gudden)