Ρομβοειδής εγκέφαλος

hindbrain (=rhombencephalon)