Σφηνοπαρεγκεφαλιδικές ίνες

cuneocerebellar fibres