Σωματοδεκτικές ίνες (=σωματοαισθητικές)

somatic afferent fibres