Τελικός εγκέφαλος (=εγκεφαλικά ημισφαίρια)

telencephalon