Υπερκοκκώδεις στιβάδες (Ι-ΙΙΙ)

supragranular layers