Υποθαλάμιος πυρήνας (του Luys)

subthalamic nucleus of Luys