Φαιή πτέρυγα (=τρίγωνο του πνευμονο-γαστρικού νεύρου)

Ala cinerea (=vagal trigone)