Φλοιογεφυροπαρεγκεφαλιδική οδός

cortico-ponto-cerebellar pathway