Φλοιοπυρηνικές ίνες (=φλοιοπυρηνικό δεμάτιο)

corticonuclear fibres (=corticonuclear tract)