προκήρυξη ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Iνστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών (ΙΒΕ)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συμπληρώματα διατροφής με αγχολυτική και αντικαταθλιπτική δράση από Ελληνικά φαρμακευτικά φυτά»/ΑΤΤΡ4- 0339288» (Ε-12578) (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020/ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020) το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών (ΙΒΕ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη:

https://www.demokritos.gr/jobs/015-2024-872/

Θέση 1 : Μία (1) θέση πτυχιούχου Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου και κατόχου Μεταπτυχιακού διπλώματος με αντικέιμενο ενδοκυτταρική σηματοδότηση διαμεμβρανικών υποδοχέων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 (23:59).