«ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ» – Προκήρυξη θέσεων

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ» (Ε&Ν) του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://brain-mind.med.uoc.gr/
Χρονοδιάγραμμα:
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου 2022
Προφορική Συνέντευξη: πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου 2022