Θέση μεταδιδάκτορα στο πρόγραμμα ΙnfrafrontierGR-Phenotypos

Βιοεπιστήμονας με Διδακτορικό δίπλωμα Βιοϊατρικού ή Νευροεπιστημονικού ή Νευροψυχολογικού ή Γνωσιακού περιεχομένου

Έργο: Eφαρμογή διαδικασιών φαινοτυπικής αξιολόγησης των συμπεριφορικών αλλοιώσεων ζωικών προτύπων

http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=2169

Στο έντυπο της προκήρυξης,
3. Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιοεπιστήμονας με PhD
 Πληροφορίες, Αντώνης Σταματάκης, astam@nurs.uoa.gr

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 03η/ 08/2018