Θέση υποψήφιου διδάκτορα – Εργαστήριο Συστημικών Νευροεπιστημών – ΙΜΒΒ/ΙΤΕ

Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Διδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια – στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «From population representations to perception and action. A closed loop framework to study object recognition in mice» με κωδικό 4049 (Ακρωνύμιο: INSIGHT) στο πλαίσιο της Δράσης «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» – Εργαστήριο Δρ. Φρουδάκη

Βασικό συστατικό της νοημοσύνης είναι η ικανότητά μας να εξάγουμε χρήσιμες πληροφορίες από τον εξωτερικό κόσμο μέσω των αισθητηριακών μας παρατηρήσεων. Η αναγνώριση αντικειμένων είναι ένα θεμελιώδες πρόβλημα στην οπτική αντίληψη: στην καθημερινότητά μας εξαρτόμαστε από την ικανότητά μας να εντοπίζουμε αντικείμενα στο περιβάλλον μας και ο εγκέφαλός μας είναι σε θέση να το επιτυγχάνει αβίαστα σε κλάσματα δευτερολέπτου, παρά την τεράστια διακύμανση της αισθητηριακής πληροφορίας που φτάνει στον αμφιβληστροειδή μας. Μία ακριβής περιγραφή του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να κάνει αυτό το πολύπλοκο θα αποτελέσει μια θεμελιώδη κατάκτηση των νευροεπιστημών, αλλά για να κατανοήσουμε την οπτική επεξεργασία με ηθολογική προσέγγιση, θα πρέπει να καταλάβουμε πώς επηρεάζει τη συμπεριφορά. Παρά την εκτενή έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες, απέχουμε ακόμη πολύ από το να έχουμε πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο εγκέφαλος δημιουργεί ξεκάθαρες, αμετάβλητες σε μετασχηματισμούς αναπαραστάσεις αντικειμένων στο επίπεδο της αντίληψης/όρασης, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά. Πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνικές απεικόνισης και η μαζικής συμπεριφορικής εκπαίδευσης μυών που αναπτύξαμε, μας επιτρέπει να μελετήσουμε πώς τα αντικείμενα αναπαρίστανται στη δραστηριότητα μεγάλων πληθυσμών νευρώνων στις διάφορε περιοχές της οπτικής ιεραρχίας και να συσχετίσουμε αυτές τις αναπαραστάσεις με τη συμπεριφορά του ζώου. Επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται από τον οπτικό φλοιό των μυών για να εξαγάγουμε συναφή χαρακτηριστικά από πολύπλοκα περιβάλλοντα και να καθοδηγήσουμε τις φυσικές συμπεριφορές. Ξεκινώντας με συμπεριφορές που είναι συναφή με το φυσικό περιβάλλον των μυών, θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε αυτές τις λανθάνουσες αιτίες, να ανακαλύψουμε πώς αντιπροσωπεύονται στο οπτικό σύστημα του εγκεφαλικού φλοιού των μυών και πώς με τη σειρά τους αυτές οι αναπαραστάσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ζώων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες ή Επιστήμες Ζωής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Καταγραφή και ανάλυση νευρωνικής δραστηριότητας μυών κατά τη διάρκεια συμπεριφορικών πειραμάτων διάκρισης ερεθισμάτων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες): 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης βάσει αναγκών του προγράμματος

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ MScpage7image40431392

https://www.imbb.forth.gr/jobs/10102022_ELD-0402.pdf