Δικτυωτός πυρήνας καλύπτρας γέφυρας (του Bechterew)

« Back to Glossary Index

nucleus reticularis tegmenti pontis (of Bechterew)