Υπερμεσολόβια έλικα (=φαιό ένδυμα μεσολοβίου)

« Back to Glossary Index

upracallosal gyrus (=indusium griseum)