Ωχροκαλυπτρικές ίνες (=ωχροδικτυωτό δεμάτιο)

« Back to Glossary Index

pallidotegmental fibres (=pallidoreticular tract)