Πρόσθιος λοβός υποφύσεως (=αδενοϋπόφυση)

« Back to Glossary Index

anterior lobe of hypophysis (=adenohypophysis)