Σκελιαιογεφυρικός πυρήνας καλύπτρας

« Back to Glossary Index

pedunculopontine tegmental nucleus