Επόμενο Συνέδριο

Το συνέδριο της ΕΕΝ για το 2021 θα πραγματοοιηθεί στις 8-10 Οκτωβρίου, 2021 στη Θεσσαλονίκη ή διαδικτυακά. Η απόφαση θα ληφθεί τον Απρίλιο του 2021.